رد کردن لینک ها

بررسي رابطه كيفيت دلبستگي به خدا، تصوير ذهني از خدا و اضطراب مرگ

حسين عليانسب.- به راهنمايي باقر غباري بناب؛

اساتيد مشاور: محمد غروي، مسعود جان‌بزرگي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روانشناسي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۷.

عنوانبررسي رابطه كيفيت دلبستگي به خدا، تصوير ذهني از خدا و اضطراب مرگ

 پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه دلبستگي به خدا، تصوير ذهني از خدا و ميزان اضطراب مرگ در بين طلاب حوزه علميه قم و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم انجام شده است. براي نجام اين بررسي ۳۴۲ نفر از دانشجويان و طلاب به روش نمونه‌برداري احتمالي تصادفي طبقه‌اي انتخاب شدند و پس از اجراي سه آزمون دلبستگي به خدا (روات و كركپاتريك، ۲۰۰۲)، تصوير ذهني از خدا (لارنس، ۱۹۹۱) و اضطراب مرگ (تمپلر، ۱۹۷۰)، داده‌هاي بدست آمده با استفاده از فنون آماري شامل ميانگين، انحراف استاندارد، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره مورد تجزه و تحليل آماري قرار گرفتند و نتايج زير به دست آمد. – گروه‌هاي سني ۲۵-۱۶ سال بيشترين ميانگين و گروه‌هاي ۴۱-۵۰ سال كمترين ميانگين دلبستگي دو سوگرا نسبت به خدا دارند. – ميانگين دلبستگي نوع ايمن به خدا در بين طلاب و دانشجويان يكسان بود، اما ميانگين دلبستگي اجتنابي و دو سوگرا در بين دانشجويان بيشتر از طلبه‌ها بود. – فقط در تصوير ذهني نوع چالشگر بين طلبه‌ها و دانشجويان اختلاف معني‌دار وجود نداشت، اما ميانگين تصاوير ذهني نفوذ، منعم، حضور، پذيرنده، خيرخواه در دانشجويان بيشتر از طلبه به دست آمد. – ميانگين اضطراب مرگ در زنان به طور معني‌داري بالاتر از مردان مشاهده شد. – تصاوير ذهني با دلبستگي ايمن به خدا رابطه مثبت معني‌دار داشتند. – اضطراب از مرگ با دلبستگي ايمن به خدا رابطه منفي معني‌دار داشت و با افزايش ميزان دلبستگي ايمن به خدا سطح اضطراب از مرگ كاهش يافت و بر عكس آن ميان دلبستگي نوع اجتنابي و دوسوگرا به خدا با اضطراب از مرگ رابطه مثبت معني‌دار مشاهده شد. بنا براين به طور كلي مي‌توان چنين استنباط كرد كه دلبستگي ايمن به خدا كه يك بعد معنوي و روانشناختي در افراد مي‌باشد در كنترل برخي مشكلات رواني از جمله اضطراب مرگ و بيماري‌هايي كه به هر نحو با آن رابطه دارند مي‌تواند مؤثر باشد.

كليدواژه: دلبستگي به خدا، تصوير ذهني از خدا، اضطراب مرگ، طلاب، دانشجويان

بازگشت به بالای صفحه