رد کردن لینک ها

رابطه بين قناعت و حرمت خود در معلمان مقطع ابتدايي شهر قم در سال تحصيلي ۸۲-‎۱۳۸۱

محمدرضا محمدي.- به راهنمايي باقر غباري بناب؛

استاد مشاور: غروي، علي هومن.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روانشناسي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۲.

عنوانرابطه بين قناعت و حرمت خود در معلمان مقطع ابتدايي شهر قم در سال تحصيلي ۸۲-۱۳۸۱

 پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه قناعت و حرمت خود انجام شد و سؤال اساسي پژوهش اين بود كه آيا بين قناعت و حرمت خد رابطه وجود دارد. براي اين منظور تست حرمت خود كوپر اسميت و تست قناعت ساخته شده پژوهشگر در نمونه‌اي از ۲۴۹ نفر از معلمان مشغول به تدريس در سال ۸۲-۱۳۸۱ در شهر قم كه به صورت خوشه‌اي انتخاب شده بودند، با ابزار پرسشنامه و با استفاده از ضريب همبستگي اجرا شد. يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه: الف: بين عامل باور و نگرش از عوامل چهارگانه قناعت و حرمت خود حرفه‌اي رابطه معناداري در سطح خطاي كمتر از ۰۱/۰ مشاهده شد ولي بين عوامل ديگر قناعت و حرمت خود رابطه معناداري يافت نشد. ب: براي درسي تفاوت ميزان قناعت مردان و زنان يافته‌هاي پژوهش نشان داد كه ميزان قناعت مردان در عامل (تجمل‌گرايي) بيشتر از زنان كه در سطح خطاي كمتر از ۰۱/۰ معنادار است و در عامل (گستره قناعت) ميزان قناعت زنان بالاتر از مردان است. اما در سطح خطاي كمتر از ۰۵/۰ معنادار است. ج: براي بررسي تفاوت ميزان حرمت خود مردان و زنان تفاوت معناداري پيدا نشد.

كليدواژه: قناعت، حرمت خود، عزت نفس

بازگشت به بالای صفحه