رد کردن لینک ها

بررسي تطبيقي رابطه نفس و بدن از ديدگاه فيلسوفان اسلامي، روانشناسي و روانپزشكي

محمدرضا حاتمي.- به راهنمايي محمد غروي؛

استاد مشاور: محمدكريم خداپناهي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روانشناسي، رشته روانشناسي) ؛ ۱۳۸۲.

عنوانبررسي تطبيقي رابطه نفس و بدن از ديدگاه فيلسوفان اسلامي، روانشناسي و روانپزشكي

 مباحث رساله حاضر كه در صدد تبيين و توضيح مسأله رابطه نفس و بدن، و همچنين يافتن مناسب‌ترين جواب براي حل مسأله مي‌باشد، در پنج فصل گنجانده شده است. در فصل اول، با عنوان كليات پس از بررسي رابطه روانشناسي با فلسفه و بيان موضوع، به پيشينه تحقيق، تعريف مفاهيم، ضرورت پژوهش، اهداف و سؤالات پژوهش پرداخته مي‌شود. در فصل دوم، علاوه بر مقدمه، در دو بخش به ديدگاه برخي فيلسوفان و مكاتب روانشناسي در خصوص موضوع مورد بحث اشاره شده است. برهمين اساس در اولين بخش، نظرات افلاطون، ارسطو، ابن‌سينا، دكارت مطرح شده اند. و در بخش دوم، مكاتب اراده‌گرايي، ساخت‌گرايي، كاركردگرايي، رفتار گرايي، گشتالت، شناختي، و روانشناسي معاصر بررسي شده است. فصل سوم به كاركردهاي نفس و بدن اختصاص يافته است. از همين روي ابتدا به بررسي كاركردهاي اساسي پرداخته، و پس از آن موضوع مغايرت نفس و بدن مطرح شده، و سرانجام به نمونه‌هايي از تأثير و تأثرات اين دو، و همچنين به ديدگاه‌هاي عمده در اين زمينه اشاره شده است. در فصل چهارم، كه به لحاظ موضوع رساله مهم‌ترين فصل رساله را تشكيل مي‌دهد، در صدد تبيين مسأله نفس و بدن مي‌باشد و اين مهم در دو بخش انجام يافته است: نخست به توضيح و تشريح مسأله و بيان مي‌نمايد. آنگاه د بخش دوم به ديدگاه ملاصدرا نسبت به مسأله نفس و بدن در چهار چوب حكمت متعاليه مي‌پردازد. و با تبيين نظريه مترقي صدرالمتألهين بر اين نكته تاكيد دارد كه بهترين و كم اشكالترين نظريه در اين زمينه مي‌باشد. فصل پنجم نيز كه مشتمل بر جمع‌بندي و تحليل نتايج، حدوديتهاي تحقيق، و پيشنهادها است، پايان‌بخش فصول رساله مي‌باشد.

كليدواژه: رابطه نفس و بدن، فيلسوفان اسلامي، روانشناسي، روانپزشكي

بازگشت به بالای صفحه