رد کردن لینک ها

رابطه ميزان توكل به خدا با حرمت خود

محمدصادق شجاعي.- به راهنمايي باقر غباري بناب؛

استاد مشاور: علي هومن.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روان‌شناسي، رشته روان‌شناسي) ؛ ۱۳۸۲.

عنوانرابطه ميزان توكل به خدا با حرمت خود: دانش‌پژوهان مؤسسات آموزشي و پژوهشي استان قم در سال تحصيلي ۸۲- ۱۳۸۱/

 در اين مطالعه سعي شده است يكي از موضوعات مهم روان‌شناسي يعني (عزت نفس) كه خاستگاه ديني دارد و امروزه به اشتباه با مفهوم حرمت خو به يك معنا به كار مي‌رود، مورد بررسي قرارگرفته و گستره مفهومي (عزت نفس) و (حرمت خود) از هم متمايز گردد. در اين راستا، اين دو مفهوم در گستره دين و روانشناسي مورد بررسي واقع شد و نتايج نشان داد كه مفهوم (حركت خود) و (عزت نفس) كاملا متفاوت از يكديگر بوده و تنها ممكن است از لحاظ مصداقي با يكديگر تداخل و همپوشي داشته باشند. هدف ديگر اين پژوهش بررسي (رابطه توكل به خدا و حرمت خود) بوده است. بدين منظور، ۱۵۵ نفر از دانش‌پژوهان مؤسسات آموزشي و پژوهشي استان قم با استفاده از روش خوشه‌اي تك مرحله‌اي برگزيده شدند و دو پرسشنامه روي آنها اجرا شد كه عبارت بودند از : الف) پرسشنامه راهيابي در حوادث و رخدادهاي زندگي كه براي سنجش ميزان توكل دانش‌پژوهان از آن استفاده شد. ب) پرسشنامه حرمت خود كوپر اسميت. نتايج حاصل، به كمك روشهاي آمار توصيفي، آزمون معناداري ضريب همبستگي، آزمون t براي مقايسه ميانگين‌ها تجزيه و تحليل شد. يافته‌هاي پژوهش حاضر نشان مي‌دهد كه رابطه بين ميزان توكل به خدا و حرمت خود كلي و عمومي مثبت و معنادار است و ميانگين نمرات توكل به خدا در افراد مجرد به نسبت افراد متأهل بيشتر مي‌باشد.

كليدواژه: عزت نفس، حرمت خود، توكل به خدا

بازگشت به بالای صفحه