رد کردن لینک ها

ملاكهاي بهنجاري و نابهنجاري در رويكردهاي روانشناسي و نقد آن و تبيين ديدگاه اسلام

ابوترابي، علي.- به راهنمايي كديور؛

استاد مشاوره: سيدمحمد غروي.- كارشناسي ارشد (دانشگاه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)گروه روانشناسي، رشته روانشناسي باليني) ؛ ۱۳۷۹.

عنوانملاكهاي بهنجاري و نابهنجاري در رويكردهاي روانشناسي و نقد آن و تبيين ديدگاه اسلام

 اين پژوهش نظري پس از بررسي چهار مكتب مهم روانشناسي، ملاك‌هاي بهنجاري و نابهنجاري را از منظر آنها، استخراج و تدوين نموده است. البته نظريه پردازان روانشناس ضرورتا به چنين ملاك‌هايي تصريح ننموده‌اند ولي مي‌توان گفت آنها را به عنوان اصول موضوعه، پذيرفته و ساير مباحث روانشناسي بر آن بنا نموده‌اند. گفتني است با وجود اين كه اين موضوع يعني ملاك‌هاي بهنجاري و نابهنجاري و نقد و بررسي آنها از مهم‌ترين مسائل دانش نوپاي روانشناسي است با اين حال كمتر مورد بحث و ارزيابي قرار گرفته است، به همين جهت در اين پژوهش پس از معرفي و بيان كليات تحقيق در فصل نخست و نيز تبيين اجمالي ديدگاههاي روانشناسان در مورد شخصيت، آسيب‌شناسي، سبب شناسي، و سازوكار بهنجاري و نابهنجاري و تاريخچه اين ملاكها از يونان باستان تا اوايل قرن بيستم در فصل دوم، ملاك‌هاي بهنجاري و نابهنجاري از نظر چهار مكتب مشهور روان تحليل‌گري (فرويد)،رفتارگرايي (اسكينر)، گشتالت (پرلز) و انسانگرايي (مازلو) در فصل سوم مورد بررسي قرار گرفته است. تبيين دديگاههاي اسلام در مورد بهنجاري و نابهنجاري شخصيت و همچنين رفتار بهنجار و نابهنجار وملاك‌هاي چنين رفتاري يكي از اهداف اساسي اين پايان‌نامه بوده است كه اين بخش نيز در ادامه فصل سوم ارائه شده است. در اين قسمت ابتدا انسان از منظر اسلام تعريف گرديده و سپس ساير موضوعات مرتبط با بهنجاري همانند تعريف بهنجاري و نابهنجاري و ملاك‌هاي آن، ظرفيت‌هاي بهنجاري و نشانه‌هاي شخصيت بهنجار و ابهنجار و سپس ملاك‌هاي رفتار سالم و ناسالم از نظر اسلام تشريح گرديده است. در فصل چهارم، ديدگاه مكتب‌هاي روانشناسي در مورد اين ملاك‌ها مورد ارزيابي قرار گرفته است البته آنچه اين ارزيابي و نقد را مي‌توانست غني‌تر نمايد نقد مباني انسان‌شناسي و روش‌شناسي اين نظريه پردازان در زمينه ملاك‌هاي مذكور بود كه به همين جهت در نقد هر مكتبي علاوه بر ارزيابي ملاك‌هاي مذكور درموضوعات فوق نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. در پايان (فصل پنجم) محدوديتهاي تحقيق و پيشنهاداتي نيز براي پژوهش‌هاي بعدي ارائه گرديده است.

كليدواژه: ملاكهاي بهنجاري و نابهنجاري، اسلام، روان تحليل‌گري، رفتارگرايي، گشتالت، انسانگرايي

بازگشت به بالای صفحه