رد کردن لینک ها

اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري (شناختي و فراشناختي) بر سرعت خواندن، يادداري و درك مطلب در متون مختلف

جواد مصرآبادي.- به راهنمايي علي‌اكبر سيف؛

استاد مشاور: يوسف كريمي؛ استاد داور: اسماعيل بيابانگرد.- كارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده روانشناشي و علوم تربيتي، گروه روانشناسي تربيتي، رشته روانشناسي تربيتي) ؛ ۱۳۸۰.

عنواناثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري (شناختي و فراشناختي) بر سرعت خواندن، يادداري و درك مطلب در متون مختلف

 موضوع اين پژوهش درباره اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري در افزايش سرعت خواندن، يادداري و درك مطلب درچهار نوع متن متفاوت است. راهبردهاي يادگيري به كار گرفته شده در اين پژوهش انواع راهبردهاي شناختي (مرور، بسط دادن و سازمان دادن) و نيز انواع راهبردهاي فراشناختي (برنامه‌ريزي، كنترل، نظارت و نظم‌دهي) بود. چهار متن بكار گرفته‌شده در تحقيق براي سنجيدن دو متغير وابسته پژوهش (۱-سرعت خواندن و ۲-يادداري و درك مطلب) عبارت بودند از متون ۱- ادبي آسان ۲- ادبي دشوار ۳- علمي آسان ۴- علمي دشوار. اين پژوهش ۸ سؤال تحقيقي درباره اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري (متغير مستقل) بر دو متغير وابسته تحقيق در ۴ نوع متن مذكور وجود داشت. براي آزمون اين سؤالات از يك طرح نيمه آزمايشي استفاده شد كه اين طرح از نوع طرح‌هاي پيش‌آزمون با پس‌آزمون (۱) و (۲) با گروه كنترل بود. آزمودنيها به طور تصادفي از بين دانش‌آموزان سال اول متوسطه يك دبيرستان در منطقه ۱۹ آموزش و پرورش انتخاب شدند. كل آزمودني‌ها ۶۰ نفر بودند كه به طور تصادفي در دو گروه آزمايشي و كنترل جايگزين شدند پس از تعيين گروه‌ها از هر گروه ۸ پيش‌آزمون به عمل آمد (پيش‌آزمون‌هاي سرعت خواندن و يادداري و درك مطلب در چهار نوع متن) . عملكرد هر دو گروه در تمام پيش‌آزمون‌ها نسبتا يكسان بود و تفاوت معناداري در عملكرد آنها ديده نشد. پس از اطمينان از تساوي دو گروه در متغيرهاي وابسته هر دو گروه به مدت ۲۰ جلسه دو ساعتي تحت آموزش قرار گرفتند. گروه آزمايشي آزموش‌هايي در رابطه با راهبردهاي يادگيري دريافت كرد و گروه كنترل آموزش‌هايي در رابطه با هدايت تحصيلي كه بي‌ارتباط با متغيرهاي وابسته بود دريافت كرد. پس از اتمام آخرين جلسات آموزشي پس‌آزمون‌هاي (۱) بر روي دو گروه اجرا شد. در اين مرحله نيز همان ۸ آزمون به عمل آمده در پيش‌آزمون‌ها اجرا شد ولي محتواي سؤالات و متون متفاوت بود. يك ماه پس از اين آزمون‌ها پس‌آزمون‌هاي (۲) براي اطمينان از ثبات و نگهداري مطالب ياد گرفته شده اجرا شد. در اين مرحله محتواي سؤالات و متون آزمون‌ها همان متون و سؤالات استفاده شده در پيش‌آزمون (۱) بود. براي تحليل داده‌هاي پژوهش از تحليل واريانس يك طرفه استفاده شد . نتايج نشانگر اين بود كه آموزش راهبردهاي يادگيري موجب افزايش يادداري و درك مطلب در تمام چهار نوع متن استفاده شده در اين پژوهش شد. همچنين آن تأثير مثبت تا يك ماه پس از آموزش نگهداري شد (بر اساس نتايج پس‌آزمون‌هاي (۲) از طرف ديگر آموزش راهبردهاي يادگيري هيچ معناداري در سرعت خواندن آزمودني‌ها نداشت.

كليدواژه: راهبردهاي يادگيري، سرعت خواندن، يادداري، درك مطلب

بازگشت به بالای صفحه