کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

تمثيل درمانگري

  تمثيل درمانگري

  كاربرد تمثيل در بازسازي شناختي
  كتاب مذكور به جايگاه و اهميت تمثيل در درمان اشاره دارد و در صد صفحه خود مي‌خواهد به موفقيت‌هاي بكار بردن تمثيل در درمان بپردازد.
  در مقدمه، به جايگاه و تمثيل در فرهنگ شرق زمين خصوصاً ايران مي‌پردازد و ادعا مي‌كند كه قبل از اينكه فرويد روان‌درمان‌گري را ابداع كند ايرانيان بوسيله داستان و حكايت به تعليم و تربيت و روان‌درمانگري مي‌پرداخته‌اند.
  در فصل اول به قدرت تمثيل پرداخته و آنرا به منزله يك ابزار قدرتمند براي شكل‌دهي به ادراك و تجربه انسان شنونده معرفي كرده است. و قصه و فرآيند تعبير شناخت را توضيح داده و مثنوي معنوي مولوي را، راهنماي عملي در تمثيل درماني مي‌شناسد چگونگي استفاده از تمثيل در جلسات درمان را بيان مي‌كند.
  در دو فصل بعد به مثال‌هاي كاربردي روي آورده، مشكلات شناختي را بيان مي‌كند و براي آن داستاني ميان كرده كه مشاور بتواند از اين تمثيل‌ها در جلسات مشاوره استفاده كند.
  فصل دوم:
  مربوط به خطاهاي فكري است.
  ـ تفكر در قطبي، تعميم مبالغه‌آميز، نتيجه‌گيري شتابزده، فاجعه‌سازي، استدلال هيجاني بر حسب كلي‌زرق، بايدهاو ناديده گرفتن جنبه‌هاي مثبت. كه همه اينها را با داستان‌هاي كوتاهي آورده كه قابل بيان در جلسات درمان مي‌باشد و كار درمان را براي مشاوره راحت‌تر مي‌كند.
  فصل سوم (باورهاي ناكارآمد)
  در اين قسمت سيزده ناكارآمد را ذكر مي‌كند، سپس قصد يا تمثيلي را كه هر باور خاص را به روشني در خود بازنمايي مي‌كند يا آن بامر و در آخر چند نمونه عملي استفاده از تمثيل در جلسه درمان را بيان مي‌كند.

   

  نوع تازه‌ها: