کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

روانشناسي مدرن

    شهريار زرشناس در كتاب «روانشناسي مدرن» جستارهايي بر نقد روان شناسي مدرن نوشته است.

    آنچه كه امروز روانشناسي ناميده مي‌شود، از اواخر قرن نوزدهم و آن گونه كه مورخان تاريخ روانشناسي مي گويند از سال 1879 با تاسيس آزمايشگاهي در لايپزيك آلمان شروع شد. اين روانشناسي كه طرفدارانش به آن روانشناسي علمي مي‌گويند، از دل ميراث فلسفه اومانيستي غرب مدرن زاييده شده و سعي مي‌شود آن را با آنچه در غرب قرون وسطي به نام علم النفس فلسفي مطرح مي‌شود، جدا كنند. 
    انتشارات كتاب صبح "روانشناسي مدرن" را در 123 صفحه، منتشر كرده است.

     

    نوع تازه‌ها: