کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

درمانگری مذهبی(3) و جلسه مجمع عمومی اعضا