کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

نشست تخصصی «شایعه و نقش آن در پیشرفت»