کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

نشست «رواندرمانگری با رویکرد اسلامی»-دین پژوهان