کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

نشست «جایگاه فراروانشناسی در روانشناسی اسلامی»