کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

کرسی علمی ترویجی «ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی»