کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (256)

  جلسه دویست و پنجاه و ششم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، سقای بی ریا، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، در تاریخ 20 دی 1396 برگزار گردید.

  مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه 256 به شرح زیر بود:

  1. گزارشی از نشست (کرسی علمی ترویجی) برگزار شده با موضوع امیددرمانی
  2. گزارشی از پیگیری مقدمات برگزاری دوره آموزشی روانشناسی اسلامی
  3. گزارشی از روند برگزاری کارگاه مقاله نویسی و کارگاه مثبت درمانی
  4. بررسی موضوعات همایش معنویت