کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

«معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی»

    کرسی علمی ترویجی با عنوان«معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» 18 بهمن 1396 برگزار خواهد شد: