کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

«معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی»

    کرسی علمی ترویجی با عنوان«معرفی پروتکل زوج درمانگری با رویکرد اسلامی» 18 بهمن 1396 برگزار خواهد شد: