کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

کرسی علمی با عنوان «زوج درمانگری با رویکرد اسلامی».