کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسات هیأت مدیره 257 و 258 و 259

  جلسه دویست و پنجاه و هفتم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    عباسی    صالحی    رفیعی    مهدیزاده، در تاریخ 18 بهمن 1396 برگزار گردید.مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه 257 به شرح زیر بود:

   ۱.گزارشی از دوره روانشناسی اسلامی

  2-گزارشی از  حلقه های علمی

  3- گزارشی از کارگاه های برگزار شده مثبت درمانی

  4- گزارشی از امور  همایش معنویت.


  جلسه دویست و پنجاه و هشتم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی    عباسی    صالحی    مهدیزاده    جدیری، در تاریخ 2 اسفند 1396 برگزار گردید.

  مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه 258 به شرح زیر بود:

  1. پیشنهادهای عملیاتی جهت بهره برداری بهینه از حلقه های علمی
  2. گزارش از روند تدوین کتاب روانشناسی اسلامی
  3. گزارشی از جلسه کرسی علمی ترویجی
  4. بررسی شناسه اعضاجهت کارگاه های روانشناختی

  جلسه دویست و پنجاه و نهم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی    عباسی    صالحی    رفیعی    مهدیزاده    جدیری   و بازرس داودی، در تاریخ 16 اسفند 1396 برگزار گردید.

  مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه 259 به شرح زیر بود:

  1.  تعیین زمان مجمع عمومی
  2. برنامه و بودجه پیشنهادی جهت ارائه به دبیرخانه
  3. -گزارشی از مجله انجمن و همایش معنویت
  4. -بررسی هزینه های کرسی علمی ترویجی.