کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (260)

    دویست و شصتمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    عباسی    صالحی    رفیعی    مهدیزاده    جدیری  و بازرس انجمن آقای   داودی، در تاریخ 22 فروردین 1397 برگزار گردید.

    مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه 260 به شرح زیر بود:

    1. - گزارشی از برگزاری دوره روانشناسی و حلقه علمی
    2. - گزارش از همایش معنویت و انتخاب دبیر اجرایی
    3. -تصمیم گیری در خصوص هدیه و سخنران مجمع