کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

سیزدهمین مجمع عمومی به همراه انتخابات هیئت مدیره

  قابل توجه اعضای محترم پیوسته انجمن روانشناسی اسلامی

  سیزدهمین نشست مجمع عمومی اعضای انجمن روانشناسی اسلامی به همراه انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره انجمن، در تاریخ 19 اردیبهشت 1397 برگزار می گردد.

  مکان: سالن همایش انجمنهای علمی حوزه  واقع در قم، خیابان جمهوری، کوچه جمهوری2، فرعی چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه

  طبق اساسنامه انجمن هر یک از اعضای پیوسته انجمن میتوانند برای عضویت در هیئت مدیره و یا بعنوان بازرس اقدام نمایند.

  *ضمنا لازم به ذکر است که کلیه عزیزانی که شرایط عضویت پیوسته انجمن را دارا باشند میتوانند نهایتا تا دوهفته پیش از برگزاری انتخابات، با ارائه مدارک لازم، به عضویت پیوسته انجمن درآیند و در رأی گیری شرکت نمایند.


  بند ج از اساسنامه انجمن روانشناسی اسلامی:

  «هيأت ‏مديره انجمن»

  ماده30. هيأت‏مديره انجمن مجموعه‏اي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه بر اساس سياست‏هاي كلان‏انجمن، به برنامه‏ريزي و هدايت فعاليت‏های آن مي‏پردازد. اين مجموعه عبارت است از 7 نفر كه به مدت 2 سال با رأي مخفي مجمع عمومي از ميان اعضاي‏ پيوسته انجمن انتخاب مي‏شوند.

   تبصره 1: هيأت‏مديره 2 نفر عضو علي البدل دارد و در صورت استعفا، بركناري يا فوت هريك از اعضاي‏ آن هيأت‏، عضو علي البدل براي مدت باقي ‏مانده دوره عضويت، جانشين وي خواهد شد.

  تبصره 2: در هر دوره هيأت‏مديره بايد حداقل 2 عضو جديد داشته باشد.

  تبصره3: هيأت‏مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس تفكيك‏ وظايف اقدام مي‏نمايد.

  ماده 31. جلسات هيأت‏مديره با حضور حداقل 5 نفر رسميت مي‏يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق کل اعضای هیأت مدیره، معتبر است.

  تبصره: كليه مصوبات هيأت‏مديره پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت‏مديره ثبت و نگهداري مي‏شود.

   

  ماده32. شركت اعضاي هيأت‏مديره در جلسات آن هيأت‏ ضروري است و غيبت هر يك از اعضا(بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب) بدون‏عذر موجه به تشخيص هيأت ‏مديره، در حكم استعفاي عضوغايب خواهد بود.

  ماده33. وظايف و اختيارات هيأت‏مديره

  1. برنامه­ریزی و پي‏گيري برنامه‏هاي بلند مدت و كوتاه مدت در جهت اهداف انجمن؛

  2. تصويب برگزاري همايش‏هاي علمي در چار چوب ضوابط مربوط؛

  3. برگزاری نشست‏هاي مجمع عمومي؛

  4. پذيرش عضويت و تعليق آن در چار چوب اساسنامه؛

  5. انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي؛

  6. اتخاذ تصميم در مورد همكاري و عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي؛

  7. ارايه گزارش فعاليت سالانه انجمن و هيأت‏مديره به مجمع عمومي؛

  8. تصويب آيين نامه داخلي و شرح وظايف كميته‏ها؛

  9. تشكيل كميته‏هاي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت‏هاي آن‏ها، تغيير و يا ايجاد كميته‏هاي جديد؛

  10. تأمين منابع مالي و جلب هدايا و كمكهاي مالي؛

  11. بررسي و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزينه‏هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آينده انجمن جهت ارایه به مجمع عمومی؛

  12. پاسخ‏گويي به مجمع عمومي در چارچوب وظایف و اختيارات مجمع؛

  13. تصویب بورس‏هاي تحقيقاتي و آموزشي؛

  14. تعیین رؤسای کمیته­ها؛

  15. رسیدگی به تخلفات گزارش شده از سوی بازرسان؛

  16. فراخوان مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و اعلام آن به دبیرخانه انجمن­های علمی حوزه مستقر در معاونت پژوهشی.

  ماده34.رئيس

  رئيس هيأت‏ مديره انجمن از بین اعضاي آن براي يك دوره 2 ساله توسط هيأت‏مديره انتخاب مي‏شود كه نماينده قانوني‏انجمن مي‏باشد. و انتخاب مجدد وي بلامانع است. هيأت‌مديره نيز مي‌تواند در صورت نياز، از بین اعضا، فردی را بعنوان نائب رئیس انجمن انتخاب نمايد.

  ماده35. وظايف رئيس

  1. برنامه‏ريزي و مديريت انجمن در چارچوب شرح وظايف؛

  2. ايجاد هماهنگي بين اعضا و كميته‏ها و هدايت آنان براي رسيدن به اهداف انجمن؛

  3. اداره داخلي جلسات هيأت‏مديره؛

  تبصره: در صورت عدم حضور رئيس در جلسه، يكي از اعضای هيأت‏مديره توسط اعضای حاضر انتخاب شده و جلسه را اداره خواهد کرد.

  4. پي‏گيري مصوبات هيأت‏مديره؛

  5. ارايه گزارش به اعضاي هيأت‏مديره؛

  6. پيگيري تخلفات گزارش شده توسط بازرسان؛

  7. تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه انجمن به هيأت‏مديره؛

  8. نصب و عزل كاركنان انجمن با رعايت ضوابط و مقررات؛

  9. امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور براي انجمن؛

  10. ايفاي نمايندگي انجمن در كليه مراجع صالحه با حق توكيل غير؛

  11. پیشنهاد نصب رؤسای کمیته­ها به هيأت‏مديره.

  بند د از اساسنامه انجمن روانشناسی اسلامی:

  بازرسان

  ماده36. مجمع عمومي از بین اعضاي پيوسته انجمن دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس‏علي البدل براي مدت دو سال انتخاب مي‏نمايد.

  ماده37. وظايف بازرسان

  1. بررسي اسناد و دفاتر مالي و غير مالي انجمن و گزارش آن به مجمع عمومي؛

  2. گزارش تخلفات به هيأت‏مديره؛

  3. شكايت به مجمع عمومی از متخلف و رئيس در صورت عدم رسيدگي به تخلفات از سوی هيأت‏مديره؛

   ماده38. رئیس موظف است کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان را در اختیار ایشان قرار دهد.