کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

جلسه هیأت مدیره انجمن (261)

  دویست و شصت و یکمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    صالحی    مهدیزاده    جدیری  و بازرسان انجمن آقایان   داودی و فرقانی، در تاریخ پنجم اردیبهشت1397 برگزار گردید.

  مهمترین مباحث مطرح شده در جلسه 261 به شرح زیر بود:

  1. تصویب برنامه و بودجه انجمن
  2. تصمیم گیری در خصوص عضویت اعضای جدید و معلق (با توجه به نزدیکی انتخابات)
  3. سایر امور مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات

  *لازم به ذکر است که این، آخرین جلسه هیئت مدیره دوره هفتم ، پیش از انتخابات دوره جدید بود.