کانال انجمن روانشناسی اسلامی در پیام رسان سروش: @islamicpa یا sapp.ir/islamicpa

دوره روانشناسی اسلامی-روش تحقیق-دکتر ابوترابی