کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

نظریه های گروه یک

    نظریه 2: امر به معروف در قرآن2

    (این مطلب به صورت آزمایشی قرار داده شده است)
    تأثیر تلاش دسته جمعی

    نظریه 1: روانشناسی امر به معروف

    (این مطلب به صورت آزمایشی قرار داده شده است)