کانال انجمن در پیام رسان های تلگرام و سروش: @islamicpa

اخبار داخلی

  سیزدهمین مجمع عمومی به همراه انتخابات هیئت مدیره

  قابل توجه اعضای محترم پیوسته انجمن روانشناسی اسلامی

  جلسه هیأت مدیره انجمن (260)

  دویست و شصتمین جلسه هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    عباسی    صالحی    رفیعی    مهدیزاده    جدیری  و بازرس انجمن آقای   داودی، در تاریخ 22 فروردین 1397 برگزار گردید.

  برگزاری اولین درس دوره "روانشناسی اسلامی"

  نخستین درس از سلسله دروس دوره کوتاه مدت روانشناسی اسلامی با عنوان "فلسفه روانشناسی" در قالب چهار جلسه یک و نیم ساعته برگزار گردید.

  جلسات هیأت مدیره 257 و 258 و 259

  جلسه دویست و پنجاه و هفتم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان سقای بی ریا    کاویانی    عباسی    صالحی    رفیعی    مهدیزاده، در تاریخ 18 بهمن 1396 برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (256)

  جلسه دویست و پنجاه و ششم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، سقای بی ریا، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، در تاریخ 20 دی 1396 برگزار گردید.

  ارائه پروتکل امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی

  پنجمین کرسی علمی ترویجی انجمن روانشناسی اسلامی با عنوان «امیددرمانی بر اساس منابع اسلامی» برگزار شد.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (255)

  جلسه دویست و پنجاه و پنجم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، صالحی و مهدیزاده، و بازرس انجمن آقای فرقانی در تاریخ 6 دی 1396 برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (254)

  جلسه دویست و پنجاه و چهارم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، عباسی، جدیری، رفیعی هنر، و مهدیزاده، و بازرس انجمن آقای داودی در تاریخ 22 آذر 1396 برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (253)

  جلسه دویست و پنجاه و سوم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، بی ریا، جدیری، صالحی،  و مهدیزاده، و بازرس انجمن در تاریخ 8 آذر 1396 برگزار گردید.

  جلسه هیأت مدیره انجمن (252) و (251)

  جلسه دویست و پنجاه و دوم هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی با حضور اعضای محترم هیئت مدیره آقایان کاویانی، جدیری، صالحی، رفیعی هنر و مهدیزاده، در تاریخ 26 مهر 1396 برگزار گردید.

  صفحات