***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

نشست

  فارسی

  دیدار با حضرت آیت الله مکارم شیرازی (دامت برکاته)

   گزارش دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته)
  اسفند 1395

  ساختار عاملی شخصیت بر اساس منابع اسلامی

  برگزار کننده: محمدصادق شجاعی
  دیماه 1395

  ساختار شخصيت بر اساس منابع اسلامي در چارچوب رويكرد صفات

  ارائه کننده: دکتر محمدصادق شجاعی
  آبان 94

  «ناخودآگاه در متون دینی»

  ارائه دهنده محمد کاویانی
  دبیر علمی: حمید مهدیزاده
  بهمن 1394

  فراروانشناسی در روانشناسی اسلامی

  ارائه کننده: حجت الاسلام دکتر محمد کاویانی
  دبیر علمی: دکتر محمدصادق شجاعی
  دی ماه 94

  «اصول رواندرمانگری و مشاوره با رویکرد اسلامی»

  دکتر مسعود جان بزرگی
  دیماه 1394

  کارکرد های قرآن و حدیث در روان شناسی اسلامی

  ارائه: دکتر کاویانی - دکتر پسندیده
  دبیرعلمی: دکتر مهدی عباسی
  دیماه 1394

  صفحات