***امام علی (ع) : «موفقیت در زندگی با برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح به دست می آید». * غررالحکم، ص370 ***

روان شناسان حوزه

  حمید رفیعی هنر

  حمید مهدی زاده

  مهدی شیری

  محمدرضا جهانگیرزاده

  مهدی عباسی

  حمزه عبدی

  محمدجواد زارعان

  رضا مهکام

  محمد ناصر سقای بی ریا

  عباسعلی شاملی

  صفحات