شرایط و مدارک عضویت در کتابخانه انجمن

 

1-پس از صدور كارت عضویت، ارائه آن هنگام گرفتن كتاب الزامي است.

2 -كتاب، فقط به عضو كتابخانه امانت داده مي شود.

3 -امانت گيرنده باید از عهده خساراتي كه به كتاب وارد ميشود بر آید.

4 -كتب مرجع، پایاننامه ها و نشریات ادواري به بيرون از كتابخانه امانت داده نمي شود.

5-دانشجویان كارشناسي2 جلد، كارشناسي ارشد 3 جلد و دانشجویان دكتري 4 جلد كتاب به مدت 10 روز ميتوانند به امانت بگيرند

أ. در صورت نياز بيشتر و عدم رزرو توسط دیگران، امانت كتاب به مدت دو هفته دیگر قابل تمدید است (تمدید بيشتر منوط به نظر مسئولين كتابخانه است(.

6 -جهت تمدید امانت به سه طریق مي توانيد اقدام نمایيد:

أ. حضور در دفتر انجمن

ب. تماس با تلفن انجمن (32726922)

ت. ارسال درخواست تمدید به سامانه پيامکي انجمن (32229229229924( یا ادمین کانال ایتا

7 -در صورت همزماني تاریخ تحویل كتاب با تعطيل رسمي، اولين روز كاري پس از تعطيالت براي بازگشت كتاب محاسبه ميشود.

8 -تأخير در بازگرداندن كتب اماني مشمول جریمه خواهد بود:

أ. تاخير تا 12 روز به ازاي هر روز، هر كتاب 5000 ریال؛

ب. تأخير بيش از 12 روز به ازاي هر روز، هر كتاب 15000 ریال

؛ ت. حق عضویت در سال 1400 ،مبلغ 200000 ریال معادل بیست هزار تومان است

 

مدارک لازم:

 1 -تحویل فرم پر شده مخصوص ثبت نام كتابخانه؛ 2 -یک قطعه عکس 3*4 ؛ 3 -تصویر شناسنامه یا كارت ملی؛ 4 -تصویر كارت دانشجویی(براي دانشجویان( یا آخرین مدرک تحصيلی(فارغ التحصيالن) ؛ 5 -پرداخت مبلغ حق عضویت سالانه.

فهرست
error: دانلود این ویدئو شرعا جای نیست.