اساسنامه انجمن روانشناسی اسلامی
مقدمه:
كاستي هاي روان شناسي غربي و ظرفيت هاي موجود در منابع اسلامي در موضوع هاي روان شناختي، عده اي از متخصصان حوزوي رشته روان شناسي را بر آن داشت تا در قالب انجمن روانشناسی اسلامی ، گرد هم آيند و زمينه ساز تعميق و توسعه مباحث روان شناسي و مشاوره در حوزه علميه باشند.

فصل اول: كليات
ماده 1. به منظور گسترش، پيشبرد و ارتقاي فعاليت هاي علمي در زمينه روان شناسي و مشاوره انجمن روان شناسي اسلامي كه از اين پس در اين اساسنامه «انجمن» ناميده مي شود، تشكيل مي گردد.
ماده 2. انجمن، مؤسسه اي حوزوي و غيرانتفاعي است كه با كسب مجوز از شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي و تحت نظارت آن شورا در زمينه روان شناسي و مشاوره فعاليت مي كند و از تاريخ تصويب، داراي شخصيت حقوقي و تابعيت جمهوري اسلامي را دارد و در قبال شوراي اعطاء پاسخ گوي عملكرد خود مي باشد.
ماده 3. انجمن، يك تشكل غيرسياسي است و اعضاي آن به نام انجمن يا به عنوان عضو انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه ها و احزاب سياسي را ندارند.
ماده 4. اظهارنظر رسمي به نام انجمن به ترتيبي خواهد بود كه در آئين نامه مصوب شوراي اعطاء مشخص خواهد شد.
ماده 5. تخلف اعضاء از دو ماده سه و چهار به تشخيص هيأت مديره يا مجمع عمومي بر اساس آيين نامه مصوب نظارت بر انجمن ها موجب تعليق عضويت، اخراج و يا پيگرد قانوني خواهد بود.
ماده 6. انجمن داراي مهر و نشان مخصوص خواهد بود و هيأت مديره در حفظ و حراست از آن ها مسؤوليت قانوني دارد.
ماده 7. مركز انجمن در شهر قم به نشاني بلوار جمهوري، كوچه 2، فرعي اول سمت چپ، پلاك 6، ساختمان انجمن هاي علمي حوزه مي باشد.
ماده 8. در صورت تغيير نشاني انجمن، مراتب به اطلاع دبيرخانه شوراي اعطاي مجوزها و امتيازهاي علمي و اعضاي انجمن رسانده شود.

فصل دوم: اهداف و وظايف
ماده 9. اهداف انجمن به شرح ذيل مي باشد:
1. تعميق و توسعه مباحث تخصصي روان شناسي و مشاوره با تأكيد بر آموزه هاي اسلامي
2. تقويت و گسترش نظريه پردازي، پرسش گري، آزادانديشي، نقد و مناظره مبتني بر آموزه هاي اسلامي.
3. ارتقاء شأن و منزلت علمي و معنوي پژوهشگران و استادان.
4. بهره برداري بهينه از ظرفيت هاي تخصصي موجود.
5. تقويت ارتباط ميان عالمان برجسته و فضلاي حوزه.
6. صيانت از سنت حوزوي در عرصه روان شناسي، مشاوره و رو ش هاي اجتهادي در اين زمينه.
7. شناسايي استعدادها و ذخاير حوزه.
ماده 10. انجمن به منظور دستيابي به اهداف مذكور وظايف و اختيارات زير را بر عهده دارد:
1. ارائه برنامه هاي راهبردي.
2. نيازسنجي علمي در زمينه روان شناسي و مشاوره.
3. تشكيل نشست ها و همايش هاي علمي.
4. تلاش جهت افزايش سطح دانش و مهارت اعضاي انجمن از راه هاي مختلف.
5. تجليل از پژوهشگران و استادان در زمينه فعاليت انجمن.
6. انتشار كتب و نشريات علمي.
7. همكاري با انجمن ها و مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي در داخل و خارج از كشور.
8. همكاري با نهادهاي اجرايي حوزوي و غير حوزوي در راستاي اهداف و وظايف انجمن.
9. زمينه سازي براي هماهنگي وهمکاری مراكز علمي با يكديگر.
10. همكاري با حوزه هاي علميه.

فصل سوم: شرايط و انواع عضويت
ماده 11. شرايط عمومي اعضاي انجمن به شرح زير است:
1. اعتقاد به نظام جمهوري اسلامي ايران و التزام عملي به قانون اساسي آن.
2. پذيرش اساسنامه انجمن.
3. نداشتن سابقه محكوميت كيفري.
4. حسن شهرت و عدم سابقه عضويت در گروه هاي غيرقانوني و محارب با نظام.
5. حوزوي بودن.
ماده 12. انجمن داراي سه نوع عضويت پيوسته، وابسته و افتخاري مي باشد.
ماده 13. اعضاي پيوسته انجمن عبارتند از كساني كه حداقل داراي مدرك سطح سه حوزوي و يا كارشناسي ارشد باشند.
تبصره1: از مجموع اعضاي پيوسته حوزوي انجمن، یک چهارم بايد داراي مدرك سطح 4 حوزه يا در حد سطح 4 باشند.
تبصره2: افراد مذكور بايد داراي گرايشي تخصصي همخوان با زمينه فعاليت انجمن باشند. در غير اين صورت داراي يك تأليف و يا سه مقاله معتبر علمي در زمينه مذكور باشند.
ماده 14. اعضاي وابسته عبارتند از كساني كه داراي مدرك سطح دو حوزوي و يا كارشناسي داراي گرايش تخصصي همخوان با زمينه فعاليت آن باشند.
ماده 15. انجمن مي تواند شخصيت هاي ايراني و خارجي حوزوي را كه مقام علمي آنان در زمينه روان شناسي، مشاوره و گرايش هاي تخصصي هم خوان حائز اهميت است، بر اساس آيين نامه مصوب شوراي اعطاء به عضويت افتخاري انجمن درآورد.

فصل چهارم: وظايف و امتيازات اعضا
ماده 16. هر يك از اعضا پيوسته و وابسته سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي گردد و به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.
تبصره: پرداخت حق عضويت، هيچ گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند.
ماده 17. کلیه اعضا موظف به رعایت آییننامههای داخلی و سایر مصوبات انجمن می باشند.
ماده 18. هر يك از اعضا در انجام طرح هاي علمي و استفاده از ساير امكانات و مزاياي انجمن نسبت به غير اعضاء حق تقدم دارد.
ماده 19. اعضاي وابسته و افتخاري از حق رأي در مجمع عمومي، عضويت در كميته هاي تخصصي و انتخاب شدن در هر يك از اركان انجمن برخوردار نمي باشند.
تبصره: عضويت اعضاي افتخاري و وابسته در كميته هاي تخصصي منوط به موافقت هيئت مديره مي باشند.
ماده20. عضويت اعضاي انجمن در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد:
1. استعفاي كتبي مورد پذیرش هیأت مدیره؛
2. فوت؛
3. از دست دادن يكي از شرايط لازم براي عضويت يا عدم ايفاي وظايف به تشخیص هیأت مدیره.

فصل پنجم: اركان انجمن
ماده21. انجمن داراي چهار ركن به ترتيب زير مي باشد:
الف) هيأت مؤسس     ب) مجمع عمومي     ج) هيأت مديره     د) بازرسان
الف) هيأت مؤسس
ماده22. هيأت مؤسس عبارتند از جمعي از پژوهشگران و اساتید حوزوی (حداقل 7 نفر و حداكثر 15 نفر) دارای مدرک سطح 4 یا در حد آن در زمينه روان شناسي و مشاوره كه با كسب مجوز از شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی اقدام به تشكيل انجمن میکنند.
ماده 23. وظايف هيأت مؤسس
1. جذب اعضاي پيوسته و تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي؛
2. برگزاري انتخابات در اولين جلسه مجمع عمومي جهت انتخاب هيأت مديره حداکثر تا شش ماه پس از اخذ مجوز؛
3. اداره انجمن تا زمان انتخاب هيأت مديره.
ب) مجمع عمومي
ماده24. مجمع عمومي از گردهمايي اعضاي پيوسته انجمن به صورت عادي يا فوق العاده تشكيل مي شود.
تبصره: حضور اعضاي وابسته و افتخاري در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي بلا مانع مي باشد.
ماده25. مجمع عمومي عادي سالي يك بار تشكيل مي شود. براي رسميت جلسه حضور اكثريت مطلق (نصف  بعلاوه يك) اعضاي پيوسته و براي تصويب هر موضوعي، رأي موافق اكثريت مطلق حاضران ضرورت دارد.
تبصره 1: تصميم گيري درباره انحلال انجمن، توقف موقت فعاليت انجمن و پیشنهاد تغيير اساسنامه منوط به كسب رأي موافق اکثریت مطلق کل اعضاء مي باشد.
تبصره 2: انحلال، توقف موقت فعاليت انجمن و پیشنهاد تغيير اساسنامه،به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی ارسال مي گردد و در صورت تأیید آن شورا قابل اجرا مي باشد.
ماده26. در صورتي كه در دعوت نخست، مجمع عمومي عادي رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز و با حضور حداقل اعضاي پيوسته رسميت خواهد يافت و اتخاذ تصمیمات، منوط به موافقت کل اعضاء می باشد.
تبصره: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي بايد به صورت كتبي و يا از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار حوزوی صورت گيرد و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.
ماده27. مجمع عمومي فوق العاده با دعوت هيأت  مديره و يا تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته انجمن تشكيل مي شود.
تبصره 1: يك سوم اعضاي پيوسته مي توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومي فوق العاده نمايند مشروط بر اين كه هيأت مديره در مدت يك ماه به تقاضاي ايشان پاسخ مثبت نداده باشد و در چنين حالتي، ايشان باید درآگهي دعوت، به عدم اجابت درخواست خود توسط هيأت مديره تصريح نمايند.
تبصره 2: در صورت تحقق تبصره فوق دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهد بود كه در تقاضانامه ذكرشده است.
ماده28. جلسات مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شوند.
تبصره: اعضاي هيأت رئيسه با رأي اكثريت نسبي اعضاي حاضر در مجمع از بين كساني كه خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس نامزد نكرده اند انتخاب خواهند شد.
ماده29. وظايف مجمع عمومي.
1. تعيين و تصويب خط مشي كلي انجمن در چارچوب سياستهاي كلان انجمن هاي علمي حوزه؛
2. انتخاب اعضاي هيأت مديره؛
3. انتخاب بازرسان؛
4. عزل و قبول استعفاي اعضاي هيأت مديره؛
5. پیشنهاد تغییر عنوان و اهداف انجمن، انحلال يا توقف موقت فعاليت انجمن به شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی؛
6. استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان و تصميم گيري در مورد پيشنهادات آنها؛
7. تعيين ميزان حق عضويت سالانه؛
8. تصویب تراز نامه و بودجه سالانه انجمن.

ج) هيأت مديره انجمن
ماده30. هيأت مديره انجمن مجموعه اي از نمايندگان منتخب مجمع عمومي است كه بر اساس سياست هاي كلان انجمن، به برنامه ريزي و هدايت فعاليت های آن مي پردازد. اين مجموعه عبارت است از 7 نفر كه به مدت 2 سال با رأي مخفي مجمع عمومي از ميان اعضاي  پيوسته انجمن انتخاب مي شوند.
تبصره 1: هيأت مديره 2 نفر عضو علي البدل دارد و در صورت استعفا، بركناري يا فوت هريك از اعضاي  آن هيأت ، عضو علي البدل براي مدت باقي  مانده دوره عضويت، جانشين وي خواهد شد.
تبصره 2: در هر دوره هيأت مديره بايد حداقل 2 عضو جديد داشته باشد.
تبصره3: هيأت مديره حداكثر تا يك ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تعیین رئیس و نائب رئیس تفكيك  وظايف اقدام مي نمايد.
ماده 31. جلسات هيأت مديره با حضور حداقل 5 نفر رسميت مي يابد و تصميمات آن با اكثريت آراي موافق کل اعضای هیأت مدیره، معتبر است.
تبصره: كليه مصوبات هيأت مديره پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيأت مديره ثبت و نگهداري مي شود.

ماده32. شركت اعضاي هيأت مديره در جلسات آن هيأت  ضروري است و غيبت هر يك از اعضا(بيش از سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب) بدون عذر موجه به تشخيص هيأت  مديره، در حكم استعفاي عضوغايب خواهد بود.
ماده33. وظايف و اختيارات هيأت مديره
1. برنامه ریزی و پي گيري برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت در جهت اهداف انجمن؛
2. تصويب برگزاري همايش هاي علمي در چار چوب ضوابط مربوط؛
3. برگزاری نشست هاي مجمع عمومي؛
4. پذيرش عضويت و تعليق آن در چار چوب اساسنامه؛
5. انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي؛
6. اتخاذ تصميم در مورد همكاري و عضويت انجمن در مجامع داخلي و خارجي؛
7. ارايه گزارش فعاليت سالانه انجمن و هيأت مديره به مجمع عمومي؛
8. تصويب آيين نامه داخلي و شرح وظايف كميته ها؛
9. تشكيل كميته هاي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت هاي آن ها، تغيير و يا ايجاد كميته هاي جديد؛
10. تأمين منابع مالي و جلب هدايا و كمكهاي مالي؛
11. بررسي و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آينده انجمن جهت ارایه به مجمع عمومی؛
12. پاسخ گويي به مجمع عمومي در چارچوب وظایف و اختيارات مجمع؛
13. تصویب بورس هاي تحقيقاتي و آموزشي؛
14. تعیین رؤسای کمیته ها؛
15. رسیدگی به تخلفات گزارش شده از سوی بازرسان؛
16. فراخوان مجمع عمومی برای انتخاب هیأت مدیره حداقل سه ماه قبل از پایان دوره تصدی و اعلام آن به دبیرخانه انجمن های علمی حوزه مستقر در معاونت پژوهشی.
ماده34.رئيس
رئيس هيأت مديره انجمن از بین اعضاي آن براي يك دوره 2 ساله توسط هيأت مديره انتخاب مي شود كه نماينده قانوني انجمن مي باشد. و انتخاب مجدد وي بلامانع است. هيأت مديره نيز مي تواند در صورت نياز، از بین اعضا، فردی را بعنوان نائب رئیس انجمن انتخاب نمايد.
ماده35. وظايف رئيس
1. برنامه ريزي و مديريت انجمن در چارچوب شرح وظايف؛
2. ايجاد هماهنگي بين اعضا و كميته ها و هدايت آنان براي رسيدن به اهداف انجمن؛
3. اداره داخلي جلسات هيأت مديره؛
تبصره: در صورت عدم حضور رئيس در جلسه، يكي از اعضای هيأت مديره توسط اعضای حاضر انتخاب شده و جلسه را اداره خواهد کرد.
4. پي گيري مصوبات هيأت مديره؛
5. ارايه گزارش به اعضاي هيأت مديره؛
6. پيگيري تخلفات گزارش شده توسط بازرسان؛
7. تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه انجمن به هيأت مديره؛
8. نصب و عزل كاركنان انجمن با رعايت ضوابط و مقررات؛
9. امضاي كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور براي انجمن؛
10. ايفاي نمايندگي انجمن در كليه مراجع صالحه با حق توكيل غير؛
11. پیشنهاد نصب رؤسای کمیته ها به هيأت مديره.
د) بازرسان
ماده36. مجمع عمومي از بین اعضاي پيوسته انجمن دو نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت دو سال انتخاب مي نمايد.
ماده37. وظايف بازرسان
1. بررسي اسناد و دفاتر مالي و غير مالي انجمن و گزارش آن به مجمع عمومي؛
2. گزارش تخلفات به هيأت مديره؛
3. شكايت به مجمع عمومی از متخلف و رئيس در صورت عدم رسيدگي به تخلفات از سوی هيأت مديره؛
ماده38. رئیس موظف است کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان را در اختیار ایشان قرار دهد.
فصل ششم: بودجه
ماده39. منابع مالي انجمن عبارتند از:
1. كمك هاي مراجع عظام تقلید و مرکز مدیریت حوزه های علميه؛
2. حق عضويت اعضا؛
3. در آمدهاي ناشي از ارايه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره اي در راستای اهداف انجمن؛
4. هدايا و سایر كمك ها مشروط به عدم ايجاد تعهد؛
ماده40. كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف فعاليت ها و وظايف برشمرده در اساسنامه انجمن خواهد شد.
ماده41. كليه وجوه انجمن در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانك هاي كشور نگه داري مي شود.
ماده42. كليه مدارك و پرونده هاي مالي و غير مالي مرتبط با فعاليت هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگه داري مي شود و در هنگام مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيتدار در اختيار آنان قرار مي گيرد.
ماده43. كليه اسناد غير مالي تعهد آور و نامه های رسمی با امضاي رئيس معتبر است.
ماده44. كليه اسناد مالي و اوراق بهادار با امضاي رئيس و يكي از اعضاي هيأت مديره كه توسط هيأت مديره مشخص مي شود، معتبر است.

فصل هفتم: انحلال انجمن
ماده45. انجمن با تصویب مجمع عمومي یا تصویب شورای اعطا، بر اساس آیین نامه ایی مصوب منحل خواهد شد و در صورت تصویب انحلال انجمن، مجمع عمومی هيأت  تصفيه اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد كرد. هيأت تصفيه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها، كليه دارايي هاي منقول و غير منقول انجمن را به شورای عالی حوزه های علمیه واگذار نماید.
اين اساسنامه مشتمل بر هفت فصل، چهل و پنج ماده، هفتاد و دو زير ماده و شانزده تبصره تنظیم و به تصويب اعضا رسيد.

فهرست
error: دانلود این ویدئو شرعا جای نیست.