اعضای هيئت مديره

دوره اول (83-85)

1. محمدرضا احمدي 2. ولي‌ا.. هاشم‌پور 3. مسعود آذربايجاني 4. رحيم ميردريكوندي 5. محمد‌مهدي صفورايي.
بازرسان: 1. محمد دولت‌خواه 2. ابوالقاسم باقريان.
رئیس: محمدرضا احمدی
دبیر: آقای امیری
——————————————————————–
دوره دوم (85-87)

1. محمدرضا احمدي 2. داود حسيني 3. علي‌احمد پناهي 4. ولي‌ا.. هاشم‌پور 5. مسعود آذربايجاني.
بازرسان: 1. محمد‌مهدي صفورائی  2. محمد دولت‌خواه
رئیس: محمدرضا احمدی
دبیر: آقای خدری
——————————————————————–
دوره سوم (87-89)

1. مسعود آذربايجاني 2. محمد رضا احمدي 3. محمد رضا جهانگیرزاده 4. محمد رضا کیومرثی 5. ولي‌الله هاشم‌پور.
بازرسان: 1. مهدی شیری 2. عباس رجبي
رییس: مسعود آذربايجاني
دبیر: حمید مهدی زاده
——————————————————————–
دوره چهارم (89-91)

1. مسعود آذربایجانی 2. ولی الله هاشم پور 3. محمد کاویانی ارانی 4. عباسعلی شاملی 5. محمد رضا کیومرثی 6. علی ابوترابی 7. محمد ناصر سقای بی ریا
بازرسان: 1. مجتبی حیدری 2. جعفر جدیری
رییس:محمد ناصر سقای بی ریا
دبیر: حمید مهدی زاده
——————————————————————–
دوره پنجم (91-93)

1.محمد ناصر سقای بی ریا 2. ابوالقاسم بشیری 3. محمد کاویانی ارانی 4. عباسعلی شاملی 5. رضا مهکام 6. علی ابوترابی 7. حمزه عبدی
بازرسان: 1. مرتضی فرقانی 2. عباس آینه چی
رییس:محمد ناصر سقای بی ریا
دبیر: حمید مهدی زاده
——————————————————————–
دوره ششم (93-95)

1.محمد ناصر سقای بی ریا 2. محمدجواد زارعان 3. محمد کاویانی ارانی 4. محمدرضا جهانگیرزاده 5. رضا مهکام 6. مهدی عباسی 7. حمزه عبدی
بازرسان: 1. مبین صالحی 2. مهدی شیری
رییس: محمد ناصر سقای بی ریا
دبیر: حمید مهدی زاده
——————————————————————–
دوره هفتم (95-97)

1.محمد کاویانی ارانی 2.محمد ناصر سقای بی ریا  3. مهدی عباسی 4.مبین صالحی 5.جعفر جدیری 6.حمید رفیعی هنر 7.حمید مهدی زاده
بازرسان: 1. عبدالوحید داوودی 2.مرتضی فرقانی اله آبادی
رییس:  محمد کاویانی ارانی  –  نایب رئیس:  محمد ناصر سقای بی ریا
دبیر: حمید مهدی زاده
——————————————————————–
دوره هشتم (97-99)

1.عباسعلی شاملی، 2.محمدرضا سالاری فر، 3.محمدعلی جمشیدی، 4.حمید رفیعی هنر، 5.حمید مهدی زاده، 6.محمدمهدی عباسی آغوی، 7.عباس آینه چی
بازرسان: 1.مبین صالحی، 2. مرتضی فرقانی اله آبادی
رییس: حجت الاسلام دکتر عباسعلی شاملی–  نایب رئیس: حجت الاسلام دکتر حمید رفیعی هنر
دبیر: حجت الاسلام شریعت پناهی – زهیر احمدی

——————————————————————–

دوره نهم (99-1401)

حجج اسلام آقایان: 1) رضا مهکام 2) محمدرضا جهانگیرزاده 3) محمدرضا کیومرثی 4) مهدی هادی 5) محمدمهدی عباسی آغوی 6)جعفر هوشیاری 7)احسان فدایی
بازرسان: 1) سید هانی موسوی 2)سیدحسین حیدری خورمیزی
رییس: حجت الاسلام دکتر رضا مهکام – نایب رئیس: حجت الاسلام دکتر مهدی هادی
دبیر اجرایی: زهیر احمدی

——————————————————————–

دوره دهم (1403-1401)

حجج اسلام آقایان: 1) رضا مهکام 2) جعفر جدیری 3) سیدحسین حیدری خورمیزی 4) مهدی هادی 5) محمدمهدی عباسی آغوی 6)جعفر هوشیاری 7)مجید همتی
بازرسان: 1) جواد مصلحی 2)عبدالوحید داودی
رییس: حجت الاسلام دکتر مهدی هادی – نایب رئیس: حجت الاسلام دکتر جعفر جدیری
دبیر اجرایی: زهیر احمدی

فهرست
error: دانلود این ویدئو شرعا جای نیست.